Horaris d'assignatures 2023/2024 - Q1 per Grau en Enginyeria Mecànica


Seleccioneu les vostres assignautres i grups

No Docent

Informàtica

Fonaments matemàtics

Química

Sostenibilitat i accessibilitat

Física I

Equacions diferencials

Càlcul avançat

Física II

Ciència dels materials

Expressió gràfica

Sistemes elèctrics

Fonaments d'enginyeria tèrmica

Mecànica de fluids

Empresa

Estadística

Materials estructurals

Emobility

Expressió gràfica II

Organització de la producció

Agil

Automatització industrial

Teoria de màquines

Resistència dels materials II

Internet

Manufactura avançada 3D

Programació multiplataforma i distribuïda

Vehicles elèctrics i híbrids

Calcul d'estructures assistit per ordinador

Tècniques d'escriptura per l'enginyeria

Fonts i sistemes d'energies renovables

Gestió de projectes

Tècniques de comunicació acadèmiques i professionals

Tècniques experimentals i de simulació d'anàlisi de tensions

Electrònica als sistemes d'energies renovables

Disseny de màquines assistit per ordinador

Gestió i estalvi d'energia elèctrica

Enginyeria forense i fiabilitat industrial

Màquines tèrmiques i hidràuliques

Sistemes de gestió de bateries